mars 29, 2017

Hvorfor digitalisere din bedrift

Hvordan utløse det digitale potensialet?

Det siste året er det levert flere norske undersøkelser som kartlegger aspekter knyttet til digitalisering i spennet mellom strategi, innovasjon, ledelse og produksjon.

Undersøkelsene tegner et felles bilde av at næringslivet er fullt klar over at digitalisering vil kunne revolusjonere forretningslivet. Næringslivet har også klare ambisjoner om å utnytte potensialet i fremtiden, men oppfatningen av egen digitaliseringsgrad er generelt høyere enn hva dagens situasjon viser. Det synes også som om det ikke oppfattes som spesielt truende ikke å agere raskt.

Kundefokus viktigere enn kostnadsfokus

Fremdriften for digitaliseringen henger etter den internasjonale utviklingen. Prioritet i ledelsen fremheves som en kritisk faktor. Dette skyldes i første rekke toppledelsens manglende fokus på nyorientering og kundeorientering i forhold til kostnadsfokus. Digitaliseringsarbeidet krever innsiktsfulle strategiprosesser som ofte beskrives som manglende.

Hindringene for økt digitaliseringstakt ser ut til å være manglende kunnskap om muligheter og løsninger mer enn finansielle midler. Dette kan skyldes at Norge er gode på breddekunnskap innenfor teknologi og digitalisering, men mangler spisskompetanse. Samtidig som omfanget og kvaliteten på forskning og utvikling karakteriseres som middelmådig.

Innovasjon Norge – innovasjonsbloggen.